ИНФОРМАЦИЈЕ

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ШКОЛОВАЊА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ У ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

Специјализација у области угоститељства и туризма стиче се за образовне профиле

  • Конобар специјалиста
  • Кувар специјалиста
  • Туристички организатор

УСЛОВИ УПИСА

1.КОНОБАР СПЕЦИЈАЛИСТА

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни профил конобар специјалиста могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

– Четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање две године радног искуства на пословима конобара;

– Трогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање три године радног искуства на пословима конобара;

– Четворогодишње образовање у другим областима рада, са најмање три године радног искуства на пословима конобара уз полагање допунских испита из предмета: 1/ услуживање са практичном наставом и 2/ познавање робе, по програмима за четворогодишње образовање.

2.КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни профил кувар специјалиста могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

– Четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање две године радног искуства на пословима кувара;

– Трогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање три године радног искуства на пословима кувара;

– Четворогодишње образовање у другим областима рада, са најмање три године радног искуства на пословима конобара уз полагање допунских испита из предмета: 1/ куварство са практичном наставом и 2/ познавање робе, по програмима за четворогодишње образовање.

3.ТУРИСТИЧКИ ОРГАНИЗАТОР

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни профил туристички организатор могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

– Четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма (туристички техничар, угоститељско-туристички техничар, хотелијерско-туристички техничар) са најмање две године радног искуства на туристичким пословима;

– Четворогодишње образовање у другим областима рада (гимназија, економска школа), са најмање три године радног искуства на туристичким пословима, уз полагање допунских испита из предмета: 1/ агенцијско-хотелијерско пословање и 2/ економика туризма, по програмима за четворогодишње образовање.

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Ред. број

Наставни предмет

КОНОБАР СПЕЦИЈАЛИСТА

КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ТУРИСТИЧКИ ОРГАНИЗАТОР

1.

Рачуноводствено пословање

+

+

+

2.

Маркетинг у туристичком пословању

+

+

+

3.

Пословна психологија

+

+

+

4.

Пословна информатика

+

+

+

5.

Страни језик I

+

+

+

6.

Страни језик II

+

+

7.

Познавање пића и намирница

+

8.

Познавање животних намирница

+

9.

Наука о исхрани

+

10.

Основи куварства

+

11.

Основи услуживања

+

12.

Услуживање

+

13.

Куварство

+

14.

Туристичка кретања

+

15.

Историја уметности

+

16.

Агенцијско пословање

+

17.

Хотелијерско пословање

+

Укупно предмета:

9

9

10

ЦЕНА ОБРАЗОВАЊА (ШКОЛАРИНА)

Цена образовања утврђује се ценовником Школе уплаћује се у три једнаке рате или у целини.

Приликом уписа уплаћује се прва рата школарине.

Трошкови испита уплаћују се за сваки испитни рок према цени коју утврђује школа. Уплата школарине и накнаде на име полагања испита врши се на рачун Школе

355-1032483-83

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО

– пријава за упис (добија се у Школи)

– сведочанства и диплома о завршеној школи (оригинал)

– извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал)

– лекарско уверење или фотокопија санитарне књижице

– потврда о радном искуству и

– две фотографије формата као за личну карту (3 x 3,5 cm)

Број кандидата за упис утврђен је Планом уписа за сваку школску годину.

ИЗВОД ИЗ УПУТСТВА О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ

За ученике на специјалистичком образовању Школа организује припремну консултативно-инструктивну наставу са фондом часова до 30% у односу на фонд редовне наставе.

Настава се организује у току школске године по циклусима. При крају планираног циклуса ученик пријављује, а затим полаже испите.

За време полагања испита настава за ванредне ученике се не одржава до окончања испитног рока.

Настава се не одржава у време трајања зимског, пролећног и летњег распуста, а утврђеног према Календару Министарства просвете и спорта Републике Србије.

ИСПИТИ

Ванредни ученици се не оцењују у току наставе, већ полажу испите у утврђеним испитним роковима:

­ новембарском

­ јануарско-фебруарском

­ априлском

­ мајско-јунском

­ августовском испитном року, односно на крају наставног циклуса.

Пријављивање испита се обавља попуњавањем испитне пријаве и уплатом одговарајућег износа на име полагања испита, у складу са Ценовником Школе. Пријава за полагање испита добија се у Школи.

Приликом приступања испиту ученици морају имати идентификациону картицу, личну карту или пасош ради индентификације, а приликом полагања испита струке одговарајућу униформу и важећу санитарну књижицу.

Испити се полажу пред испитном комисијом од три члана, а ученик одговара на питања која је извукао на испитној цедуљи.

Ученик који не приступи писменом делу испита, (према утврђеном распореду) не може тај део испита накнадно полагати, нити приступити усменом делу испита.

Уколико ванредни ученик не положи све испите у горе наведеним роковима, наставља полагање у испитним роковима наредне школске године, уз обавезу обнове уписа (попуњавање пријаве за упис и плаћање школарине).

Уплата за полагање испита и школарине врши се на рачун школе.

РАСПОРЕД ПРИЈАВЉИВАЊА И ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПО ИСПИТНИМ РОКОВИМА УТВРЂУЈЕ СЕ ЗА СВАКУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

Специјалистички испит се полаже после положених свих испита по програму специјалистичког образовања.

Ученици полажу специјалистички испит након положених свих испита према наставном плану.

Након положеног специјалистичког испита ученику се издаје сведочанство и уверење о завршеном специјалистичком образовању.