На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања у школи организује се Ученички парламент ради:

 1. давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и Директору о:
 • правилима понашања у школи
 • годишњем програму рада
 • школском развојном плану
 • слободним и ваннаставним активностима у школи
 • учешћу на спортским и другим такмичењима
 • организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
 1. разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника;
 2. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 

Основна сврха Парламента је да се ученицима помогне да стекну ставове и способности који ће им омогућити да:

 • развију вештину вођења дијалога изнишењем властитог мишљења пред аудиторијумом;
 • активно учествују у програмском развоју Школе;
 • дају допринос решењу проблема у вези са наставом, дисциплином, хигијеном и односом према школском ивентару;
 • усаглашавају појединачне, посебне и опште интересе;
 • разумеју, прихвате и поштују другачије погледе на постављени проблем и његово решење.

 

Ученички парламент Прве приватне угоститељско-туристичке школе чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланови Парламента се бирају на састанку одељењске заједнице. Свака одељењска заједница у Парламент делегира по два члана.

Председништво Парламента чине ЧЕТИРИ УЧЕНИКА (за сваку годину по један) и председник.

Чланови председништва и председник се бирају на првој седници Парламента, с тим да се прво изабере заједнички представник свих разреда једне године, а потом и председник.

Парламент се бира сваке године и има председника.

Заседања Парламента се организују једанпут месечно за прву и трећу и другу и четврту годину, а по потреби и чешће. Сваком заседању присуствује задужени професор, који, по потреби, позива уводничаре за неке од изабраних тема.

У плану рада наведене су теме за дебате. У случају потребе одржавања дебате о неком актуелном проблему у школи и друштвеној средини чланови Парламента предлажу замену теме дебате или ванредну седницу.

 

Координатор Марија Леовац Трпковић

Председник парламента Иван Лукић

Заменик председника Алиса Кријешторац

Записничар Ивана Коло

Чланови парламента

I година Владислав Граховац, Ања Манојловић

II година Ивана Коло, Коста Прокић

III година Ива Ненезић, Алиса Кријешторац

IV година Иван Лукић, Алекса Видић

Чланови школског одбора

Алекса Видић, Иван Лукић

 

Прва седница ученичког парламента

Школска 2016/2017.година

Седница је одржана 08.09.2016.године

Седници је присуствовало 7 чланова и координатор

Дневни ред:

 1. Конституисање парламента и усвајање Пословника о раду
 2. Избор два ученика који учествују у раду Школског одбора
 3. Начин рада ученичког парламента
 4. Разно

Седницу парламента отворио је председник парламента Иван Лукић. Пошто је констатовано да је присутан  довољан број чланова, могли смо да прочитамо дневни ред.

На почетку седнице изабрани су представници парламента и два ученика за Школски одбор.

Ученици су упознати са начином рада ученичког парламента и демократским функционисањем целог тима.

Под тачком разно, расшрављало се о екскурзији-дати су предлози за дестинације и термине одласка на исту.

 

Друга седница ученичког парламента

Школска 2016/2017.година                                    

Седница је одржана 19.10.2016.године

Седници је присуствовало 8 чланова и координатор

Дневни ред:

 1. Које ваннаставне активности организовати у школи­?
 2. Маркирање ризичних места у школи
 3. Услови успешне комуникације

Ученици су највише заинтересовани за спортске активности и кулинарска такмичења, нпр. између школа.

У школи нема ризичних места ( све је покривено камерама) али потенцијално ризично место је двориште. Ипак, ризик је сведен на минимум зато што школа има професионално обезбеђење а и наставници дежурају и обилазе сва места.

Услов успешне комуникације су отвореност и толеранција- како између наставника и ученика тако и између ученика. Свакодневно се ради на томе, на свим часовима , посебно на часовима грађанског васпитања а и организују се радионице.

 

Трећа седница ученичког парламента

Школска 2016/2017.година                                       

Седница је одржана 30.11.2016.године

Седници је присуствовало 7 чланова и координатор

Дневни ред:

 1. Како се понашамо према професорима а како они према нама?
 2. Недеља посвећена активностима против насиља
 3. Однос према школском инвертару

На основу изјашњавања ученика ђачког парламента утисак је да су односи између професора и ђака добри. Наравно, увек има појединаца који се труде да скрену пажњу професора на себе неприкладним понашањем, али већина ђака се понаша у складу са правилима понашања у школи.

На жалост, насиље је данас опште присутно . У нашој школи,на сву срећу, тога нема зато што се наставници и сви чланови колектива заиста труде да до њега ни не дође. У недељи борбе против насиља, више се говори о томе…

Што се тиче школског инвертара, сви се слажемо да мора да се пази и чува.