УСЛОВИ ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ

За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основно образовање и који нису старији од 17 година.

Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанством о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.

Ученици морају поднети и потврду здравствене организације, односно лекарско уверење да испуњавају посебне здравствене захтеве наведених образовних профила:

конобар, угоститељски техничар и техничар обезбеђења

Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.

кувар, посластичар и кулинарски техничар

Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен, нормално функционисање чула мириса и укуса.

туристички техничар и економски техничар

Вид на близину и вид на даљину нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.

МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Распоређивање кандидата по образовним профилима школа врши на основу следећих критеријума

А) За образовне профиле у четворогодишњем трајању:

1. Успех у претходном школовању, и то:

– општи успех од 6.до 8.разреда основне школе,

– резултати постигнути на такмичењу ученика 8. разреда основне школе.

2. Успех на квалификационом испиту.

3. Оцена стручне комисије школе за упис

Б) За образовне профиле у трогодишњем трајању:

1. Успех у претходном школовању и то:

– општи успех од 6.до 8.разреда основне школе,

– резултати постигнути на такмичењу ученика 8. разреда основне школе.

2. Оцена стручне комисије школе за упис

Квалификациони испит из српског језика, математике и комбиновани тест се полаже у утврђеним терминима, у основној школи у којој је кандидат завршио 8. разред.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ПРИЛИКОМ УПИСА

Ученици који се уписују у Прву приватну угоститељско-туристичку школу подносе оригинална документа за упис:

1. Пријаву за упис (добија се у школи),

2. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи,

3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старије од 6 месеци),

4. Потврду, односно уверење о испуњавању здравствених услова за угоститељско-туристичку струку,

5. Потврду о полоченом квалификационом испиту за упис на четворогодишње образовање.

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Кандидати који су СЕДМИ И ОСМИ разред школе завршили у иностранству уписују се, на основу нострификованих сведочанстава, преко броја предвиђеног за упис.

Ученици из Републике Српске и Републике Црне Горе полажу квалификациони испит за упис у четворогодишње школе под истим условима као и из Републике Србије.

Општи успех у ШЕСТОМ разеду основне школе, за кандидате који су тај разред завршили у иностранству, вредноваће се најповољније за кандидате (као одличан) уколико се из нострификоване исправе тај успех не може утврдити.

Прва приватна угоститељско-туристичка школа у Београду је средња стручна школа која образује редовне и ванредне ученике за област угститељство и туризам. На основу наставних планова и програма, ученици могу стећи образовање у трогодишњем, одностно четворогодишњем трајању.

ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ

По завршетку трогодишњег школовања ученици полажу завршни испит, а по завршетку четворогодишњег школовања полаже се матурски испит.

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Ученици школе су у обавези да имају одговарајуће радне униформе по образовним профилима, које ће носити за време кабинетске и практичне наставе. Ученици их користе од првог дана наставе. Модел и боју униформе утврдила је школа. За време трајања школовања, униформе обезбеђује Школа а ученици су дужни да их врате школи по завршетку школовња.

Ученици за време извођења кабинтетске и практичне наставе на униформама носе лого школе.

Сви ученици који долазе у додир са животним намирницама (конобари, кувари, угоститељски техничари и кулинарски техничари) морају имати санитарну књижицу. Санитарни прегледи се организују преко школе два пута у току школске године и улазе у цену школарине.

Ученици имају обавезу да се придржавају Правила понашања ученика и радника школе, којима се утврђује прикладан изглед и понашање ученика.

Сви ученици школе подлежу обавезном осигурању током целе школске године – 24 часа дневно.

УСЛОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

За ванредне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основно образовање и који су старији од 17 година.

Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанством о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.

Ученици морају поднети и потврду здравствене организације, односно лекарско уверење да испуњавају посебне здравствене захтеве наведених образовних профила:

конобар, угоститељски техничар и техничар обезбеђења

Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.

кувар, посластичар и кулинарски техничар

Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен, нормално функционисање чула мириса и укуса.

туристички техничар и економски техничар

Вид на близину и вид на даљину нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.

УСЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 конобар специјалиста

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни профил конобар специјалиста могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

– Четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање две године радног искуства на пословима конобара;

– Трогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање три године радног искуства на пословима конобара;

– Четворогодишње образовање у другим областима рада, са најмање три године радног искуства на пословима конобара уз полагање допунских испита из предмета: 1/ услуживање са практичном наставом и 2/ познавање робе, по програмима за четворогодишње образовање.

 кувар специјалиста

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни профил кувар специјалиста могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

– Четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање две године радног искуства на пословима кувара;

– Трогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање три године радног искуства на пословима кувара;

– Четворогодишње образовање у другим областима рада, са најмање три године радног искуства на пословима конобара уз полагање допунских испита из предмета: 1/ куварство са практичном наставом и 2/ познавање робе, по програмима за четворогодишње образовање.

 туристички организатор

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни профил туристички организатор могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

– Четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма (туристички техничар, угоститељско-туристички техничар, хотелијерско-туристички техничар) са најмање две године радног искуства на туристичким пословима;

– Четворогодишње образовање у другим областима рада (гимназија, економска школа), са најмање три године радног искуства на туристичким пословима, уз полагање допунских испита из предмета: 1/ агенцијско-хотелијерско пословање и 2/ економика туризма, по програмима за четворогодишње образовање.